Disclaimer

Disclaimer – Werken in de Bergen

De (woord)merken en logo’s (hierna tezamen: “merken”) die gebruikt en vertoond worden op deze website, zijn al dan niet geregistreerde merken van de wettelijke eigenaren en mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houders van die merken niet gebruikt worden. Ook de overige intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot auteursrechten, modelrechten en rechten op databanken, welke verband houden met of rusten op (delen van) de aangeboden websites of op de afgebeelde zaken, behoren toe aan WBS Internet Advertising of de wettelijke eigenaren en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker, houder en/of rechthebbende niet worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, behalve voorzover zulks strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website c.q. het communiceren over of het tot stand brengen c.q. uitvoeren van een overeenkomst met WBS Internet Advertising.

Bepaalde verwijzingen in de aangeboden websites kunnen voeren naar informatiebronnen, die door derden worden aangeboden en bijgehouden, waarover WBS Internet Advertising geen controle heeft.

WBS Internet Advertising draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan zijn verbonden.