Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – Werken in de Bergen

Identiteit:

werkenindebergen.nl is een een vacatureportaal / website van WBS Internet Advertising.

Westonstraat 26, 1976 BH IJmuiden, Nederland

E-Mail: office(at)wbs2000.nl

KvK: 34143954
BTW-nummer: NL 1247 31 673 B01

Administrativ / Finanziell

Waldstraße 2, 27446 Anderlingen, Duitsland.

E-Mail: office(at)wbs2000.de

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 214947750

————————————————————-


Artikel 1. Definities

In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder:

voorwaarden
Deze gebruiksvoorwaarden waaronder u gebruik kunt maken van de website werkenindebergen.nl

site
De website werkenindebergen.nl en alle via deze site geleverde diensten, zoals online vacatures plaatsen en gebruik van de CV-Database.

Gebruiker
De werkzoekende, de werkgever en elke overige natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de site.

WBS Internet Advertising 
WBS Internet Advertising B.V. ingeschreven onder KvK-nummer 34143954,zijnde eigenaar van de het domein en website werkenindebergen.nl

werkgever
De natuurlijke of rechtspersoon die zelfstandig een vacature op de site plaatst, laat plaatsen en/of anderszins van de diensten van WBS Internet Advertising gebruik maakt zoals aangeboden op de site.

werkzoekende
De natuurlijke persoon die zijn/haar CV online plaatst en/of anderszins van de diensten van WBS Internet Advertising gebruik maakt zoals aangeboden op de site.

directe vacatures
vacatures die door de aanbieder direct op deze website zijn geplaatst.

indirecte vacatures
vacatures die op een andere website dan werkenindebergen.nl worden aangeboden (waarnaar werkenindebergen.nl doorverwijst).

Artikel 2. Algemene bepalingen en toepassing voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en WBS Internet Advertising. Iedere keer dat u gebruik maakt van of toegang hebt tot de site,worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u de voorwaarden zoals hier vermeld niet accepteert, gebruik de site dan niet!

2.2 WBS Internet Advertising kan deze voorwaarden op enig moment herzien door deze in een herziene versie op deze webpagina te plaatsen. Wij adviseren u deze pagina regelmatig te bezoeken om u van de op dat moment geldende voorwaarden op de hoogte te stellen.

2.3 Van gebruikers die deze voorwaarden schenden kan de toegang tot- en het gebruik van – de site worden opgeschort of beëindigd, dit naar goeddunken van WBS Internet Advertising.

Artikel 3. Toegang en gebruik van de site

3.1 Doel van deze site is de werkzoekenden en werkgevers / intermediairs tot elkaar te brengen. WBS Internet Advertising is echter nimmer partij bij een eventuele overeenkomst die gesloten wordt tussen dergelijke partijen door gebruikmaking van de site.

WBS Internet Advertising geeft u de bevoegdheid om toegang te hebben tot – en gebruik te maken van – de site en alsmede inhoud daarvan echter alléén voor persoonlijk, niet commerciële gebruik, te downloaden en af te drukken. De inhoud van de site zoals ontwerpen, teksten, grafieken, beeldmateriaal, video, informatie, logo’s, iconen van knoppen,software, geluidsbestanden en andere inhoud zijn eigendom van WBS Internet Advertising en beschermd door auteurs-, merkrechten en andere wetgeving. 

3.2 U stemt er mee in de inhoud van de site niet te verkopen, te wijzigen,te reproduceren, te tonen, publiekelijk uit te voeren, verspreiden, of op enige andere wijze te gebruiken voor eender welk publiek of commercieel doel. U stemt er verder mee in op geen andere wijze misbruik te maken van de inhoud van de site. Het gebruik van de inhoud van de site op enige andere toepassing, website of ineen computeromgeving die deel uit maakt van een netwerk voor enig doel is verboden. Elke code die WBS Internet Advertising creëert voor het genereren of tonen van enige inhoud van de site of de pagina’s die deel uitmaken van enige toepassing of service worden ook beschermd door de auteursrechten van WBS Internet Advertising. Deze code(s) mogen niet gekopieerd of aangepast worden.

3.3 Als gebruiker van de site erkent en aanvaard u dat WBS Internet Advertising middels haar site alleen een platform biedt waarop werkgevers en werkzoekenden met elkaar in contact kunnen worden gebracht. WBS Internet Advertising heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de inhoud van op de site geplaatste vacatures en/of andere informatie die door werkgevers ter beschikking wordt gesteld. WBS Internet Advertising is dan ook niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook welke wordt genomen op basis van geplaatste vacatures en/of andere informatie op de site. Ook heeft WBS Internet Advertising nadrukkelijk geen bemoeienis met het contact dat tussen werkzoekenden en werkgevers  wordt gemaakt, noch met de eventuele afspraken en/of overeenkomsten die uit dit contact voortvloeien.

Artikel 4. Gebruik van de CV-database

4.1 WBS Internet Advertising houdt op de site een database bij waarin cv’s van werkzoekenden zijn opgenomen. Werkzoekenden kunnen hun cv invoeren in deze database. Door het CV te activeren publiceert men als werkzoekende het CV opeen dusdanige manier dat de persoonlijke gegevens rechtstreeks toegankelijk zijn via de database. Werkgevers, die toegang tot de CV Database bestellen, kunnen uw CV  rechtstreeks inkijken en direct contact met u opnemen. 

De CV Database en andere functionaliteiten van de site mogen alleen worden gebruikt door privé personen die werk/ en of carrière-informatie zoeken en door werkgevers die kandidatenvoor hun vacatures zoeken. 

4.2 Door het invoeren van uw CV in de CV database op de site, geeft u WBS Internet Advertising toestemming voor het gebruik, verspreiden en publiceren van uw CV. WBS Internet Advertising beëindigt het gebruik van uw CV direct nadat deze door u uit de CV Database is verwijderd. 

4.3 WBS Internet Advertising behoudt zich het recht voor om invoer dan wel plaatsing van uw CV te weigeren, zulks uitsluitend naar eigen oordeel van WBS Internet Advertising.

4.4 Als u uw CV plaatst bent u verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van deze en erkent en begrijpt u dat de correctheid, actualiteiten volledigheid van de verstrekte informatie in uw CV van groot belang is voorde optimale werking van de CV Database.

4.5 U bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van uw inloggegevens. Ook is het niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken danwel derden op enigerlei wijze toegang te geven tot uw account. WBS Internet Advertising mag ervan uitgaan dat u  daadwerkelijk degene bent die zichaanmeldt met uw (inlog)-gegevens. Zodra u  kennis of het vermoeden heeft dat uw inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, bent u verplicht WBSInternet Advertising hiervan direct op de hoogte te stellen, onverminderd uw eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van uw Inloggegevens.

4.6 Als gebruiker van de site stemt u ermee in u te houden aan het verbod om:

  • enige CV te plaatsen of op enige vacature te solliciteren uit naam van een derde;
  • op enig moment meer dan één kopie van hetzelfde CV op de site openbaar te maken;
  • het plaatsen van foutieve of onjuiste biografische informatie;
  • inhoud zoals bijv. onzedelijke en/of pornografische teksten en beeldmateriaal te plaatsen;
  • verwerven van wachtwoorden of persoonlijke identificeerbare informatie van andere gebruikers;
  • het verwijderen of veranderen van enig materiaal dat door een andere persoon of rechtspersoon is geplaatst; 
  • aan een gebruiker ongevraagde post of e-mail sturen, ongevraagd opbellen of iemand ongevraagde faxen sturen waarin propaganda wordt gemaakt voor en/of producten en services worden aangeprezen of contact opnemen met die gebruikers die speciaal hebben gevraagd om niet door u te worden benaderd; 
  • een CV te posten waarvan het doel is om producten of diensten te adverteren of te promoten. 
  • Bij overtreding van deze voorwaarden of geldende wetten, regels of voorschriften behoudt WBS Internet Advertising zich het recht voor om uw CV zonder nader bericht verwijderen, u van verder gebruik uit te sluiten, u verdere toegang tot de site te blokkeren dan wel elke verdere actie te ondernemen, die noodzakelijk of passend geacht wordt, zulks uitsluitende ter beoordeling van WBS Internet Advertising.

4.7 Overtreding van het systeem- of netwerkbeveiliging kan daarnaast leiden totciviele aansprakelijkheid en/of strafrechtelijke vervolging. WBS InternetAdvertising zal alle voorvallen onderzoeken die dergelijke overtredingen inkunnen houden en kan gerechtelijke instanties inschakelen en daarmeesamenwerken bij het vervolgen van gebruikers die bij dergelijke overtredingenzijn betrokken. 

4.8 WBS Internet Advertising is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeituit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de site door derden.

Artikel 5. Disclaimer

5.1 WBS Internet Advertising verschaft op de site informatie om werkzoekendenin staat te stellen op eenvoudige wijze de door hen gewenste informatie overspecifieke vacatures te verkrijgen. De gebruikers van de site doen dat geheelop eigen risico. WBS Internet Advertising aanvaardt geen aansprakelijkheid voorschade ontstaan door het gebruik maken van of vertrouwen op de door of namenshaar verschafte informatie en systemen.

5.2 WBS Internet Advertising is niet aansprakelijk voor de inhoud van de site,noch van websites die op enigerlei wijze met de website van WBS InternetAdvertising zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van link(s) of metatag(s).WBS Internet Advertising is voorts niet aansprakelijk voor schade,voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel deonmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de site beschikbaar is, ofverkregen wordt via cookies. WBS Internet Advertising is niet aansprakelijkvoor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerleiwijze via de site worden aangeboden.

5.3 WBS Internet Advertising is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolgevan het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website,daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van nietaflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten,onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of doorprogrammatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie enoverbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen geldenniet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van WBS InternetAdvertising.

5.4 WBS Internet Advertising garandeert niet dat de op de site aangebodeninformatie en materiaal actueel, compleet en/of accuraat is. WBS InternetAdvertising garandeert ook niet dat de op de site aangeboden informatie vrij isvan fouten, gebreken en/of virussen. WBS Internet Advertising garandeert voortsniet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen wordendan wel virussen verholpen zullen worden.

5.5 Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering vanonjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met degene die debetreffende informatie aanbiedt (veelal de bron van de vacaturevermelding of deadverterende organisatie). WBS Internet Advertising is dan ook nietverantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruikvan de informatie die u ontleent aan de site.

5.6 U vrijwaart WBS Internet Advertising voor alle schade als gevolg vanaanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de voorwaarden,dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit hetgebruik van de website.

5.7 Voor zover u gegevens aan WBS Internet Advertising hebt verstrekt -ongeacht hun vorm -, is WBS Internet Advertising niet aansprakelijk voorverwijderde gegevens of gegevensverlies en is het dus raadzaam dat u hiervanzelf back-ups maakt.

IJmuiden, 26 april 2018